Wednesday, February 3, 2010

My Monkey!

My Monkey!

Somewhere in Delhi.

No comments: