Friday, May 28, 2010

Arundhati Roy Spotting

Arundhati Roy Spotting

Somewhere in Delhi.

No comments: