Wednesday, April 6, 2011

Birthday Boy

Birthday Boy

Somewhere in Delhi.